​​تفاوت دستور جلب ساده و سیار

اصولاً زمانی که شکایتی علیه شخصی در دادسرا مطرح میگردد پس از ارجاع پرونده به بازپرسی یا دادیاری ، بازپرس یا دادیار با توجه به دلایل موجود در شکایت شاکی شروع به تحقیقات مقدماتی می نماید معمولاً اولین اقدامی که دردادسرا انجام میگیرد این است که اگر بازپرس یا دادیار دلایل شکایت را قوی بداند و احتمال انتساب جرم را به طرف شکایت بدهد ، به وی اخطار می‌نماید ظرف مدت سه تا پنج روز در دادسرا حاضر گرددوبه اتهام انتسابی پاسخ دهد.پس ازصدوراخطاریه چنانچه طرف شکایت در سامانه ثنا(که همان ابلاغ الکترونیک میباشد)ثبت‌نام کرده باشد،آنگاه اخطاریه حضور دردادسرا ازطریق سامانه مذکور به وی ابلاغ میشود که درحکم ابلاغ واقعی یاحضوری می‌باشد.چنانچه شخص مذکور عضو سامانه ثنا نباشد آنوقت ازطریق آدرسی که شاکی در شکوائیه تنظیمی آورده است به دادسرا اخطار می‌گردد. چنانچه پس ازابلاغ و سپری شدن مدت سه یاپنج روزه طرف شکایت دردادسراحاضر نگردد، در آن مدت، بازپرس یا دادیار دستور جلب متشاکی یا متهم راصادر مینمایند. معمولاً برای بار اول دستور جلب درآدرس اعلامی شاکی یاثبت شده درسامانه ثنا داده می شود که جلب متهم توسط مأمورین صلاحیتدار صرفاً در آدرس مذکور امکان‌ پذیر می‌باشد که به آن جلب عادی گفته می‌شود . اما برای بار دوم بازپرس یا دادیار دستور جلب متهم در هر مکانی داده می‌شود . صرف نظر از این که متهم در آدرس اعلامی شاکی باشد یا در هر مکان دیگری و بدین ترتیب شاکی آزادی عمل بیشتری برای جلب متهم را خواهد داشت و تمام کلانتری‌ها نیزمکلف به اجرای دستور قضائی میباشندبدین ترتیب درجلب عادی فقط امکان جلب متهم در آدرس اعلامی وجود دارد ولیکن جلب سیار امکان جلب متهم در هر مکان و آدرسی وجود دارد.

پاسخ بدهید