گواهی عدم امکان سازش

️در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟ در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد وبرای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود وزن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد. دادگاه نمیتواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید. بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنمایدو شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه). در این صورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش رارأساٌ وبدون حضور شوهر دردفترخانه طلاق اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیارزن رادردرخواست طلاق افزایش میدهد.

پاسخ بدهید