چرا برنامه زمانی اجرای کار در سند پیمان حائز اهمیت است؟

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > چرا برنامه زمانی اجرای کار در سند پیمان حائز اهمیت است؟

در سند پیمان به ۲ نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :

برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده ۴ موافقت نامه درج شده باشد.

۲برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.

البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.

پاسخ بدهید