ورشکستگی به تقلب

طبق ماده۵۴۹ قانون تجارت هرتاجرورشکسته که دفاترخودرا مفقود نموده یاقسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود رابه وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت تاجر درموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود. ۱٫ در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. توجه شود این بند شامل ایام فوق العاده مانند بیماری نمی‌شود. ۲٫درصورتی که ثابت شود که تاجر نسبت به سرمایه خودمبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است مانند قمار و شرکت در بخت آزمایی. ۳٫اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یاصدور برات یابه طریق دیگر باشد. ۴٫ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

پاسخ بدهید