هزینه اجرا یا هزینه دادرسی مطالبه مهریه با چه کسی می باشد؟

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > هزینه اجرا یا هزینه دادرسی مطالبه مهریه با چه کسی می باشد؟

Views: 12

هزینه اجرای مهریه توسط اداره ثبت، معادل یک بیستم مبلغ کل مهریه می باشد که در صورت پرداخت مهریه توسط زوج یا وصول از اموال وی، این مبلغ نیز از زوج به همراه مهریه اخذ خواهد شد.
در صورت عدم وصول مهریه، از طریق اداره اجرای ثبت و اخذ گواهی مربوطه و مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه مهریه، هزینه دادرسی طبق تعرفه فعلی در قوه قضاییه 3.5 درصد از مبلغ کل مهریه است که در هنگام ثبت دادخواست باید پرداخت شود و در صورت عدم توانایی زوجه از پرداخت هزینه مذکور ، وی می تواند به همراه دادخواست ، خواسته اعسار از هزینه دادرسی را به خواسته خود اضافه نماید . در صورت پذیرش اعسار زوجه، هزینه دادرسی پس از وصول مهریه از طریق اجرای احکام دادگاه، از زوج اخذ خواهد شد.

پاسخ بدهید