نصب دوربین مدار بسته

در یک ساختمان سه واحدی دو واحد قصد نصب دوربین مداربسته در پارکینگ و حیاط را دارند اما واحد دیگر مخالفت می کند آیا دو واحد دیگر می توانند در مشاعات دوربین نصب کنند؟ در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای ساختمان خواهد بود. در صورت تائید ساکنین ساختمان بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت. بنابراین قراردادن دوربین مدار بسته بایدزیر نظرمدیر ساختمان باشد که مدیر ساختمان باید با توجه به نیاز آپارتمان به تعداد دوربین ها و محل نصب آنها اقدام نماید. در ضمن براساس قانون تملک آپارتمانها چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره وامور مربوط به قسمتهای مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

پاسخ بدهید