نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی.

Visits: 1132

نحوه درخواست مجوز تغییرکاربری در مناطق دارای طرح تفضیلی

در صورتی که مالک در مناطقی که دارای طرح تفصیلی مصوب است درخواست تغییر کاربری داشته باشد، مدارک و مستندات مربوطه به کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد تا کمیسیون مربوطه در این رابطه تصمیم گیری نموده و نتیجه به منطقه منعکس گردد.
لیست مدارك مورد نیاز جهت ارسال به دبیرخانه كمیسیون ماده پنج :
? اخذ نظریه و ارائه موافقت اصولی، در صورت تغییر كاربری از مسكونی به بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هتل از متولیان امر شامل: وزارت بهداشت، اداره كل تربیت بدنی، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
? نظریه مهندسین مشاور منتخب (مشاور زیستا)
? ارائه آلبوم نقشه های معماری (در اندازه A3) به همراه جدول سطح و سطوح كاربری های هر طبقه كه به تایید متولیان طرح رسیده و توسط منطقه مربوط كنترل كلی شده است.
? پرونده شهرسازی ملك مورد نظر
? الصادق تصویر توافق نامه های مربوطه در صورتی كه قبلاً با مالكین توافق به عمل آمده باشد.
? نظریه مهندسین مشاور زیستا و اعلام ضرایب K و T در مناطق ۴ الی ۲۰) چنانچه تقاضای بلند مرتبه سازی بیش از ۱۰ طبقه روی زمین و یا ۳۵۰% تراكم وجود داشته باشد.
? گزارش كامل مهندسین مشاور تهیه كننده طرح به همراه نقشه های طرح تفصیلی، نقشه های وضع موجود و نقشه های پیشنهادی جهت بررسی پروژه های در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع
?گزارش و نظریه اداره كل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی به منظور بررسی پروژه هایی با مشخصات مشروحه فوق و تعیین كاربری اراضی فاقد كاربری (محدوده های بالای ۳۰۰۰ مترمربع)
? نظریه سازمان حمل و نقل و ترافیك جهت تثبیت واحدهای تجاری (تبصره و بند ۱ صورت جلسه ۳۳۶ كمیسیون ماده پنج) و پروژه هایی كه نیاز به تغییر كاربری از مسكونی به تجاری ـ اداری را دارند به انضمام نظریه ارگانهای ذیربط جهت پروژه هایی كه نیاز به تغییر كاربری از مسكونی به مختلط (تجاری ـ اداری ـ مسكونی ـ فرهنگی تفریحی ـ ورزشی و … ) را دارا می باشند.
توجه : درخصوص هتل آپارتمان طبق مصوبه بند ۸ صورت جلسه ۳۳۲ كمیسیون ماده پنج اقدام می گردد.
? رای كمیسیون ماده ۱۲ جهت كلیه پروژه هایی كه واحد مساحت بیش از هزار متر مربع و یا املاك با مساحت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد.
? رای كمیسیون ماده ۷ با نظریه سازمان پاركها جهت پروژه هایی كه ملك آنها بیش از ۵۰۰ متر مربع و مشجر باشد

پاسخ بدهید