Views: 13

آیا ماشین جزوه مستثنیات دین محسوب می شود؟
مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق مستثنیات دین یا اموالی که به علت محکومیت شخص مدیون قابل توقیف نمی باشند شامل موارد زیر می باشد:
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون.
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
بنابراین باید گفت خودرو جز مستثنیات دین نبوده و در صورتی که حکم به توقیف اموال بدهکار صادر شود، خودرو قابل توقیف خواهد بود.
اما در خصوص توقیف خودرویی که به وسیله آن امرار معاش می شود و منبع درآمد برای مدیون است .این قانون ساکت است اما به نظر می رسد از بند ه ماده 24 قانون محکومیت های مالی که مقرر داشته ابزار کار جزء مستثنیات دین می باشد ، بتوان استنباط کرد که خودرویی که وسیله امرار معاش است هم از مستثنیات دین است.

پاسخ بدهید