محل اقامه دعوی توسط خواهان

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد . حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی ازقبیل مجتمع یاناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .

پاسخ بدهید