مجازات جرائم رایانه ای

هرکس مرتکب اعمال زیرشود،به حبس از نود و یک روز تایک سال یاجزای نقدی ازپنج تابیست میلیون ریال یاهر دومجازات محکوم خواهد شد:

الف)تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزارالکترونیکی

ب)فروش یاانتشار یادردسترس قراردادن گذرواژه یاهرداده ای که امکان دسترسی غیرمجازبه داده ها یاسیستمهای رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز،جاسوسی رایانه‌ ای وتخریب واخلال درداده‌ ها یاسیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی. چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

پاسخ بدهید