Views: 7

آیا میدانید؟
چکی که به عنوان ضمانت صادر شده، آیا قابل وصول است؟
1- چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد ، صادر می شود، در صورتی امکان وصل دارد که متعهد، خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته، قصور کند.
2- اگر اختلافات بین صادر کننده چک و دارنده چک، بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت، تنها در صورتی قابل وصول است که صادر کننده چک خلف وعده کند. در غیر این صورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می شود.
3- اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کند.
4- برای مطالبه تضمینی چک، دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را به صندوق دادگاه واریز کند.
5- این عمل نیز ، باید در محل اقامت صادر کننده چک انجام شود .

پاسخ بدهید