صدور گواهی حصر وراثت

Views: 5

کواهی حصر وراثت  با هدف تعیین و مشخص کردن وراث حین الفوت متوفی صادر می شود که امروزه با توجه به ساز و کار فراهم شده در ادارات مختلف اعم از اداره ثبت اسناد ، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و … به منظور تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه فی ما بین وراث و طی کردن مراحل اداری پس از انجام توافقات فی ما بین وراث یا از طریق محاکم قضایی در دست داشتن گواهی حصر وراثت از الزامات این مراحل می باشد . لذا برای صدور گواهی حصر وراثت که در حال حاضر توسط شعب شورای حل اختلاف محل فوت متوفی صادر می شود و نیازمند دادن دادخواست توسط یکی از ورثه می باشد که وی به ضمیمه کردن مدارک زیر دادخواستی را از طرف خود و به طرفیت سایر وراث از طریق سامانه خدمات الکترونیکی یا وکیل منتخب به شورای حل اختلاف واقع در آخرین محل سکونت متوفی ارائه که شورای مذکور نیز پس از بررسی مدارک و نشر آگهی 30 روزه ، اقدام به صدور دادنامه گواهی حصر وراثت نموده و اسامی وراث حین الفوت را مشخص         می نماید.

در گواهی حصر وراثت صرفا به ذکر اسامی وراث حین الفوت اشاره کرده و در خصوص تقسیم اموال یا تقسیم ترکه تصمیمی اتخاذ نمی شود. چرا که در این خصوص باید ورثه یا به صورت توافقی حسب قدر السهم متعلق اموال منقول و غیر منقول متوفی را فی ما بین یکدیگر پس از تسویه دیون  متوفی تقسیم کنند یا در صورت عدم تراضی و توافق طی دادخواستی از دادگاه عمومی تقاضای تقسیم ترکه نمایند.

لازم به ذکر است که افراد طلبکار نیز می توانند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی حصر وراثت جهت مشخص شدن ورثه نمایند تا بتوانند در خصوص طلب خود نسبت به به آنها اقدامات حقوقی یا قضایی را انجام دهند.

براساس مصوبه جدید مجلس، این تکلیف بر عهده ی سازمان ثبت احوال گذاشته شده تا از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه گواهی انحصار ورثه را بدون نیاز به درخواست ورثه یا ذی نفعان ظرف مدت ۲۰ روز پس از ثبت فوت صادر کرده و به وراث ابلاغ نماید. چنانچه وراث به گواهی صادر شده معترض باشند می توانند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به هیات های حل اختلاف مراجعه کرده و اعتراض خود را اعلام نمایند. لازم به توضیح است رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

لذا ،  بر اساس این مصوبه، صدور گواهی حصر وراثت از چرخه شوراهای حل اختلاف  و کلا سیستم قضایی حذف می شوند و بر عهده اداره ثبت احوال و اسناد گذاشته شده است. تا ظرف 20 روز از فوت فرد متوفی ، گواهی حصر وراثت از سوی آن اداره صادر و به ورثه ابلاغ می شود. در حقیقت به جای گواهی فوتی که الان اداره ثبت احوال برای برای متوفی صادر می کند .

گواهی حصر وراثت که هم حکایت از فوت فرد و مشخص شدن ورثه آن می باشد را تحت عنوان گواهی حصر وراثت صادر می کند و نیز نیاز به تشریفات فعلی نیست .

*مدارک لازم جهت دادخواست گواهی حصر وراثت :

1-  گواهی فوت (صادره از اداره ثبت احوال)

2- تصویر کارت ملی و شناسنامه وراث

3- فرم گواهی شهود ، امضا شده در دفتر اسناد رسمی. (یک نفر شهود که تایید کند فرد متوفی در آن آدرس مورد نظر فوت شده است)

 *مراحل انجام کار:

1- اخذ گواهی فوت از ثبت

2- پر کردن فرم استشهادیه توسط شهود

3- ثبت دادخواست ، خطاب به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت

4- ارائه اصول اسناد به شورا پس از ثبت دادخواست در شورا و ابلغ جهت بردن مدارک به شورا

5- صدور گواهی حصر وراثت (دادنامه) در سامانه .

پاسخ بدهید