راه اندازی نرم افزار محاسبه تورم جهت تاخیرتادیه

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > راه اندازی نرم افزار محاسبه تورم جهت تاخیرتادیه

بانک مرکزی در سایت خود نرم افزار ” محاسبه گر تورم” برای محاسبه شاخص جریمه تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را راه اندازی کرد

?متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

پاسخ بدهید