درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

درتعریف اجرت‌المثل میبایست گفت که زن وظایف خاصی درزندگی زناشویی داردکه توسط قانون وشرع برشمرده شده است.این وظایف شامل تمکین عام وتمکین خاص است. تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعانمیتواند بدون اجازه همسرش ازخانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن درخارج ازمنزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند درحال حاضربسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.تمکین خاص نیزبه معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.حال اگر زن درطول زندگی مشترک ودرخانه همسر خود،کاری به جزاین موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته میشود.قانون درصورت فوت شوهر،تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابرآن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه،اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را ازماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.

پاسخ بدهید