تنظیم قرارداد پیش فروش

اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم است هنگام تنظیم قرار داد به نکات ذیل توجه نمایید: هنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت، قرارداد ساخت و مشارکت ونحوه تقسیم ملک بین مالک وسازنده،وکالتنامه ای که مالک به سازنده داده است را به دقت بررسی نمایید. مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود ازجمله مساحت،طبقه، واحد وشماره ثبت ملک اصلی. لازم به ذکر است که اگر مساحت درهنگام تنظیم قرارداد دقیقاً مشخص نیست؛ سعی کنید که متراژ کمتری را در مبایعه نامه ذکر کنید تا چنان چه بعدا براساس صورت مجلس تفکیکی مساحت بیشتر از متراژ مشخص شده در قرارداد شد، فروشنده مابه التفاوت را از شما مطالبه کند. تمام ملحقات ملک از جمله اشتراک برق، آب، تلفن، گاز، انباری، پارکینگ و… و تمام مشخصات معماری ازجمله نوع مصالح،سیستم گرمایشی وسرمایشی،قسمت های مشترک،… دقیقا ذکر شود. ( تمام توابع، ملحقات و مشاعات به طور دقیق تعیین و تکلیف گردد).

پاسخ بدهید