تعیین و تکلیف هزینه های مشترک ساختمان

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > تعیین و تکلیف هزینه های مشترک ساختمان

Views: 3

️شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌ بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند: درصورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌ مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت ‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان‌ ، متصدی آسانسور ،هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌،باغبان‌ ،تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یااستفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد.تعیین‌ سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌ کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد. ️تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌ پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌ مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند . مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه برمراجعه به استفاده‌کننده‌ ،به مالک‌ اصلی نیزمراجعه نمایند. ️هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید درصورت عدم ‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.

پاسخ بدهید