انواع حکم در دادگاه

Visits: 0

انواع حکم :
حکم قطعی: حکمی که به طریق عادی قابل شکایت نیست.
حکم نهایی: حکمی که در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی نباشد.
حکم لازم‌الاجرا: حکمی که قطعی شده و اگر محکوم علیه اجرا نکند، اجرای از طریق صدور اجرائیه از طرف محکوم له به وی تحمیل می شود.
حکم اعلامی: حکمی که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند و فقط وضعیت سابق را احراز و اعلام می کند.
حکم تاسیسی: حکمی که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می کند.(مثل ورشکستگی)