اعسار و شرایط کلی آن.

? اعسار و شرایط کلی آن

اعسار در حقوق صفت کسی است ڪه تاجر نباشد و به جهت ڪافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی هاے خود و یا هزینہ های دادرسی را نداشتہ باشد.

✏️انوا؏ اعسار
از حیث موضو؏ آن به سہ دستہ تقسیم می شوند:
اعسار از هزینہ دادرسے
اعسار از پرداخت محڪوم به
اعسار از هزینہ دین یا اجرائیہ ثبتی

✏️اعسار در هزینہ دادرسی
تضمینے است براے جلوگیرے از دعاوے واهی، اما هر جا ڪه یڪ دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینہ دادرسی عنوان نمے شود، دولت باید مساعدت ڪند و سدی را ڪه در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است ڪه مسألہ اعسار و معافیت از هزینہ دادرسی در قوانین محاڪماتی ظاهر گردید.

✏️طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.مدنی:
«معسر از هزینہ دادرسی ڪسی است ڪه به واسطہ عدم ڪفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیہ نیست.»

✏️در دو صورت اعسار از هزینہ دادرسی به وجود مے ‌آید:
١- به علت اینڪه دارایی شخص ڪفاف پرداخت هزینہ دادرسی را نمے‌نماید.
٢- به علت اینڪه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیہ نباشد.

✏️برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از
١- اموالی ڪه حاڪم، شخص را در آن ممنو؏ التصرف ڪرده
٢- اموال متعلق رهن و معاملات با حق است.

پاسخ بدهید