ارتباطات و امور بین الملل

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > دپارتمان ها > ارتباطات و امور بین الملل

Views: 2

وظایف ارتباطات و امور بین الملل

۱٫فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه روابط وهمکاریهای متقابل با موسسات و شرکت ها  بین المللی

۲- برنامه ریزی،اقـدامــات و هماهنگیهای لازم جهت شرکت در مجامـع وگردهمائیهای بین المللی ومنطقه ای وارائه گزارش در جهت گسترش عملکرد  موسسه

۳- شناسائی وبرقراری روابط با سازمانهای بیــن المللی تخصصی علمـــی وپژوهشی وفراهم کردن زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات

۴- تهیه وتدوین برنامه وفعالیت های برون مرزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت در عرصه های بین المللی.

۵- شناسایی طرحهائی که می توانند موضوع همکاری بین المللی قرار گیرند ومعرفی آنها به موسسه .

۶- انجام اقدامات لازم به منظور تقویت حضور فعال وهمـه جانبــه موسسه در سازمانهــای تخصصی بین المللی وفراهم نمودن شرایط لازم برای ارتباط وتبدیــل موسسه  بـه پـایگاههای بین المللی.

۷- جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور جهت کارگزاری معتبر  وبرنامه ریزی برای مشارکت فعالانه آنان در فعالیت های موسسه

۸- انجام اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات لازم ارائه ذمشاوره به متقاضیان اخذ پذیرش دانشجویی در خارج از کشور .

۹- شناسایی فرصتهای آموزشی (کوتاه مدت و بلند مدت)در سطح سازمانهــــای تخصصی بین المللی ،انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای معرفی مدیران ووکلاء و کارشناسان و متقاضی

۱۰- بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه در خارج از کشور در چارچوب قوانین ومقررات مربوط جهت معرفی توانمندیها وپتانسیل های داخل وبرقراری ارتباط متقابل با طرفهای ذی ربط خارجی.

۱۱- فراهم نمودن شرایط لازم برای معرفی توانمندیهای موسسه در سطح بین المللی وایجاد ارتباط لازم با موسسه ها و دانشگا های بین الملی

۲٫ارائه پیشنهاد در زمینه ایجادوگسـترش مناسـبات منطقـه ای و بـین المللـی موسسه  باسـایر کشـورهادرحوزه وظایف و اختیارات موسسه

۱۳ .تدوین راهبردهای مطلوب به منظور بهره مندی از پتانسیل های فنی، اجرائی، مالی و ..موسسه

۱۴ .برنامه ریزی درمورد چگونگی تهیه وتنظیم گزارشهای ادواری از نحوه و چگونگی انجام کار .

۱۵ .پیگیری ، نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت اجـرای قراردادهـا و موافقتنامـه هـای دو جانبـه و چنـد جانبـه موسسه با  سایر موسسات خارجی .

۱۶٫مذاکره کننده و انجام نقش سخنگویی موسسه  به شرکت ها و موسسه های و دانشگاه های بین الملی

۱۷ .معرفی موسسه به موسسات حقوقی و وکلای بین الملل ، شرکت های خارجی جهت ارائه مشاوره حقوقی و انجام وکالت در خصوص فعالیت های آنان در ایران

پاسخ بدهید