تیم / استایل بند انگشتی

بدون فضا

پرسنل 2 ستون

Chief Executive Officer
با فضا

پرسنل 4 ستون

Chief Executive Officer

Personnel With Carousel

Without Space

Personnel With Carousel