برچسب

چگونه ، دادخواست ،بنویسیم،
لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود آن داشت و مرد همواره مکلف است تا آنرا به زوجه پرداخت نماید. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکند، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق...
بیشتر بخوانید