دسته بندی:

دپارتمان ها
وظایف ارتباطات و امور بین الملل ۱٫فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه روابط وهمکاریهای متقابل با موسسات و شرکت ها  بین المللی ۲- برنامه ریزی،اقـدامــات و هماهنگیهای لازم جهت شرکت در مجامـع وگردهمائیهای بین المللی ومنطقه ای وارائه گزارش در جهت گسترش عملکرد  موسسه ۳- شناسائی وبرقراری روابط با سازمانهای بیــن المللی تخصصی علمـــی وپژوهشی...
بیشتر بخوانید