چک بلا محل – اجرای ثبت

اگر درگیر روابط مالی با دیگر اشخاص جامعه شده باشید به احتمال زیاد با چک بلامحل آشنایی خواهید داشت. چک بلامحل(غیرقابل پرداخت) چکی است که وقتی دارنده برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه می­کند،به دلایل مختلف مانند کافی نبودن موجودی حساب نمی­‌تواند آن را دریافت کند. در نتیجه بانک گواهی عدم پرداخت صادر می­‌کند و چک برگشت می‌خورد. حال سوال این است که دارنده چک بلامحل(غیرقابل پرداخت) چگونه می­‌تواند چک خود را وصول کند؟ برای وصول چک بلامحل ۳ راه وجود داردکه یکی ازآن­ها مراجعه به دایره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک است.این نوشتار را دنبال کنید تا چگونگی و مراحل وصول چک از طریق اجرائیه ثبت را بررسی کنیم. منظور ازاجرائیه ثبت یادایره‌ی اجرای ثبت، واحد اجرای اسناد اداره اسناد واملاک محل صدورگواهی عدم پرداخت چک است؛یعنی محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است. مدارک لازم جهت مراجعه به اجرائیه ثبت: الف. گواهی عدم پرداخت ب. تصویر مصدق چک پ. تقاضای کتبی صدور اجرائیه ۱٫چک بر عهده­‌ی یکی از بانک­‌های مجاز کشور صادر شده باشد. ۲٫اصل چک وگواهی عدم پرداخت صادره ازسوی بانک به اجرای ثبت محل تسلیم شود. ۳٫امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک مطابقت داشته باشد.

چه کسانی می­‌توانند تقاضای صدور اجرائیه را مطرح کند؟ متقاضی صدوراجرائیه کسی است که یاچک در وجه‌­أش صادر شده یاکسی که چک به نام او پشت­‌نویسی شده ویا کسی که حامل چک است درحالتی که چک دروجه حامل است. در حالی که شکایت کیفری را فقط دارنده چک(یعنی شخصی که چک به نام او برگشت شده‌است)، می‌تواند مطرح نماید. پس کسی که پس از مراجعه به بانک هم چک به او منتقل شده می­‌تواند تقاضای صدور اجرائیه کند. در پاسخ به این سوال که علیه چه کسی می‌­توان تقاضای صدور اجرائیه کرد، باید گفت: علیه صادرکننده چک فقط می‌توان تقاضای صدور اجرائیه کرد. پس اگر چک، ضامن یا ظهرنویس داشته باشد، نمی­‌توان تقاضا کرد که علیه آن­‌ها اجرائیه صادر شود.درخواست صدوراجرائیه مقیدبه مهلت خاصی نیست اماشخصی که قصد دارد از طریق واحداجرای اداره ثبت اسناد واملاک مبلغ چک خود راوصول کند باید عین چک را تحویل این واحدداده وتقاضای خوددرخصوص صدوراجرائیه را به صورت کتبی به این اداره تقدیم نماید. پس ازاین براساس مبلغ مندرج در تقاضانامه علیه صادرکننده اجرائیه صادرمی­شود. پس از امضای اجرائیه، برگ اجرائیه ابلاغ می­‌شود. تا ۱۰ روز پس ازابلاغ بایدبدهکار با طلبکار تسویه حساب کرده و به نحوی مبلغ چک را پرداخت کند. اگر پرداخت نکند طلبکار باید تقاضای بازداشت مال بدهکار را به اداره ثبت بدهد. برای توقیف اموال بدهکار، طلبکار باید مشخصات مالی را که متقاضی توقیف آن است به اداره ثبت بدهد. در این صورت اداره ثبت به صورت فوری مال معرفی شده را از اموال بدهکار توقیف می­‌کند.

توقیف مال به این نحو است که دستور توقیف به مأمور اجرا صادر می­‌شود. پس از توقیف مال، ارزش آن توسط کارشناس ارزیابی می­‌شود. هم طلبکار و هم بدهکار می­‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. پس از آن با درخواست طلبکار آگهی مزایده تنظیم می­‌شود. پس از برگزاری مزایده اگرمال ازنوع منقول باشد به برنده مزایده تحویل داده می­شود واگرغیرمنقول باشد، سند انتقال تنظیم شده و به یکی از دفاتر رسمی جهت انتقال ارسال می‌شود. با فروش مال توقیف شده از طریق برگزاری مزایده، مبلغ چک به طلبکار پرداخت می­‌شود. ما متخصص در اجرای ثبت هستیم.دیگر نگران داشتن چک بلامحل نباشید. با پیشگامان عدالت فاطر آسوده خاطر باشید.

پاسخ بدهید