هتک حرمت اشخاص

 مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشدبه مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه ویاپنجاه هزار‌تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. همچنین هرکس باتوجه به سمت،یکی ازروسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهوری یاوزرا یایکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها درحال انجام وظیفه یابه سبب آن توهین نمایدبه سه تاشش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تایک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

پاسخ بدهید