نکات کاربردی چک.

 

⚖️ مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی چک:

۱-دعاوی کیفری:
دعوای کیفری دارنده چک علیه صادرکننده آن، تنها در دادگاه جزایی واقع در محل استقرار بانکی که اقدام به صدور گواهی_عدم_پرداخت وجه چک می نماید، اقامه می شود.

۲- مطالبه وجه_چک از طریق اجرای_ثبت:
دارنده چک می تواند با مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت اسناد واقع در محل وقوع بانک ارایه دهنده دسته چک، اقدام به مطالبه اجرای سند مذکور نماید.

۳- مطالبه_وجه_چک از طریق دادگاه

حقوقی:
دارنده چک می تواند به یکی از سه حوزه قضایی زیر مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست ،مطالبه وجه چک را بنماید
الف- محل اقامت خوانده:
محل اقامت مدیون وجه چک که ممکن است صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن باشد.

ب- محل صدور چک (نه دسته_چک):
دارنده چک برای مطالبه وجه آن، می تواند با خوانده قراردادن صادرکننده چک، به دادگاه واقع در محل صدور چک، یعنی محلی که صادرکننده چک در آن شهر چک را تنظیم و امضا نموده است مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نماید.

ج- محل اجرای تعهد:
که همان محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک میباشد.
دارنده چک با اقامه دعوا و خوانده قراردادن هریک از مسئولین سند مذکور، اقدام به تقدیم دادخواست نماید.

 

پاسخ بدهید