قراردادهای داخلی بانک ها

قراردادهای داخلی بانکها سند عادی هستند. اما با توجه به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی ،بدون ربا سندهای آنان لازم الاجرا تعریف میشوند.

با ما همرا باشید

پاسخ بدهید