قاتل مامور ناجا خود را به پلیس معرفی کرد.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > قاتل مامور ناجا خود را به پلیس معرفی کرد.

پاسخ بدهید