دریافت سرپرستی کودکان و نوجوانان از سازمان بهزیستی

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > دریافت سرپرستی کودکان و نوجوانان از سازمان بهزیستی

افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را، از سازمان بهزیستی درخواست نمایند. زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

پاسخ بدهید