حقوق مالی و بانکی

حقوق بانکی از رشته ھای نسبتاً جدید حقوق می باشد از آنجایی کھه بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد لذا در ابتدا حقوق بانکی نیز به عنوان جزء و بخشی از حقوق تجارت تلقی و قلمداد می گردید در قانون تجارت ایران بند ۸ ماده ۲ تصدی ھر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.برخی حقوق بانکی را این گونه تعریف نموده اند:« حقوق بانکی عبارت است از مجموع قواعدی که به عمل و کار بانک و آن چیزھایی که  در رابطه  با امورحرفه ای خود انجام می دھد مربوط می شود.»

با توجه به  پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان ھای دولتی و یا شرکت ھای خصوصی، نیاز به حضور یک وکیل متخصص امور بانکی در کنار مدیران بیش از ھر زمان دیگری احساس می شود.

وکیل متخصص امور بانکی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه  امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تھیه  و تنظیم آیین نامه ھا و دستورالعمل ھا، انعقاد قراردادھای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده ھای حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعھده دارد.

در شرکت ھا و سازمان ھای دولتی معمولا یک بخش حقوقی متشکل از چندین وکیل متخصص امور بانکی امور مربوط به انعقاد قراردادھای خرید و فروش؛ انعقاد قراردادھا و تفاھم نامه ھای بین سازمانی و سایر امور حقوقی دستگاه را زیر نظر دارند و معمولا بررسی و اعلام نظر اداره حقوقی یکی از مراحل انجام عملیات فوق می باشد.

در شرکت ھای خصوصی ممکن است یک مشاور به چند شرکت کوچک مشاوره حقوقی بدھد و یا فقط در استخدام یک شرکت باشد. در شرکت ھای خصوصی بزرگ نیز مدیران شرکت از یک تیم مشاوره پرقدرت و زبردست و یک واحد حقوقی مجزا نیز بھره می برند.

خدمات دپارتمان حقوق مالی و بانکی:

_ مشاوره و پذیرش دعاوی نسبت به قراردادھای بانکی

_ تھیه  متن قراردادھای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنھا

_ ارائه اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ھا، مزایده ھا و …

_ اقامه دعوی به طرفیت شعب بانک ھا

_ ارائه مشاوره ھای حقوقی به مدیران و کارکنان

_ مشاوره و پذیرش دعاوی علیه بانک ھا در خصوص فک رھن یا رفع سود مرکب

_ جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تھیه قوانین، اساسنامه ھا، آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا و …

_ مشاوره و پذیرش دعاوی علیه بانک ھا در خصوص خرید دین

_ انجام کلیه کارھای مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت ھا و …( عمدتا در شرکت ھای خصوصی)

_ مشاوره و پذیرش دعاوی علیه بانک ھا در خصوص سوء استفاده از وکالتنامه اموال غیر منقول

_ جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنھا برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه  در محاکم قضایی

_ مشاوره و پذیرش دعاوی علیه بانک ھا در خصوص دستور توقف عملیات اجرایی

_ رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداری

_ مشاوره حقوقی جهت تهیه نرم افزار های مالی و نرم افزارهای فروشگاهی

_ مشاوره مالی و مالیاتی

_ مشاوره اداری در خصوص قوانین اداره کار و تأمین اجتماعی

_ مشاوره حقوقی جهت تهیه اتوماسیون مالی و اداری

_ مشاوره در دادرسی مالیاتی(تعدیل مالیات های عملکرد،تکلیفی،حقوق ارث،حق واگذاری،ارزش افزوده)