تعرفه ها

خدمات ثبتی

از200،000 تومان
 • ثبت شرکت و علایم تجاری و طرح های صنعتی و...
 • ۱.اشخاص حقیقی:از ۲۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزارتومان
 • ۲.اشخاص حقوقی:از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان
 • توجه:خدمات حقوقی ثبتی درباب استارتاپ ها توافقی است.
تماس بگیرید

تنظیم انواع قرارداد و لوایح و دادخواست

از 20.000 تومان
 • ۱.اشخاص حقیقی:
 • تنظیم قرارداد از ۱۵۰هزارتومان و تنظیم دادخواست و شکواییه از ۲۵ هزارتومان
 • ۲.اشخاص حقوقی:
 • تنظیم قرارداد از ۲۰۰ هزارتومان و تنظیم دادخواست و شکواییه از ۱۰۰ هزارتومان
تماس بگیرید

خدمات داوری

برمبنای خواسته
 • ۱.خواسته مالی
 • تا۵میلیون تومان خواسته(۵%)،نسبت به مازاد تا ۲۵ میلیون تومان(۳%)،نسبت به مازاد بیش از ۲۵ میلیون تومان(۲%)
 • ۲.خواسته غیرمالی:
 • برای هر داور ۵۰ هزارتومان(چنانچه کمیت و کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری را به نظر دادگاه داشته باشد.)
تماس بگیرید

سایر خدمات حقوقی

برمبنای خدمت
 • ۱.اشخاص حقیقی
 • مشاوره از ۳۰ هزارتومان/خدمات وکالت قضایی:بسته به نوع دعوا و براساس قرارداد
 • ۲.اشخاص حقوقی
 • مشاوره از ۴۵ هزارتومان/خدمات وکالت دردعوای مالی:۵%(بدوی) تا ۱۰%(تجدید نظر)خواسته ،در دعوای غیرمالی:از ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان
تماس بگیرید