در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد.اگر جنین،زنده متولد شودوتقریبا بلافاصله پس ازتولد بمیرد، ارث میبرد و اگرتازمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد ، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند. طبق ماده( ۱۱۵۹ قانون مدنی) ،هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است ؛ مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگرآنکه ثابت شود ازتاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد. فوت اشخاصی که بین آنها توارث است همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی ،اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم ودیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

پاسخ بدهید